Allmänna villkor
Elergon Elteknik AB​

Dessa allmänna villkor gäller då Elergon Elteknik AB utför beställt arbete av kund. De tjänster som vi erbjuder är elarbeten, VVS-arbete och byggarbeten.

Bakgrund
Elergon Elteknik AB utför arbete på̊ ett fackmannamässigt korrekt sätt för kundens trygghet.
Elergon Elteknik AB har rätt att anlita underleverantörer om behov finns. Genom godkännande av bokad tid och utfört arbete godkänner man som kund allmänna villkor. Hänvisning till detta dokument finns på våran hemsida www.elergon-elteknik.se.

Tid
Avtalad tid bestäms via godkännande av kund via mail, sms eller länken som vi skickar ut med ”ja tack, jag beställer”, signatur eller jag godkänner vid större arbeten där offert skrivits framgår det via offert vad som ingår i arbetet, Avtalat löper ut när tjänsten är utförd.

Om uppsägning av första inbokat arbete sker senare än 48 arbetstimmar innan arbetet ska utföras är kunden skyldig att betala Elergon Elteknik AB för 2 timmars arbete per elektriker samt 30% av uppskattat materialpris.

Utförande
Vid arbete hos kund som godkänt offert och önskar mer arbete eller förändring så kan ÄTA order skapas och slutsumman för totala arbetet skilja sig från ursprungs-offerten.

Framkomlighet
För att arbete ska kunna genomföras smidigt och tidseffektivt behöver framkomligheten vara god dagen arbetet utförs, denna tidsåtgång kommer att debiteras kunden.

Avbrutet arbete
Om det under arbetets gång framkommer hinder som skapar ÄTA order måste kunden godkänna detta arbete innan Elergon Elteknik AB kan fortsätta arbete om detta inte sker inom en skälig tid kan Elergon Elteknik AB avbryta arbetet på plats och invänta kundens order för mer arbete.

Pris
Kunden informeras om kostnad/tim både ink avdragen ROT och full debitering. Kunden ansvara över att lämna korrekta uppgifter till Elergon Elteknik AB för att kunna ansöka om ROT-avdrag när arbetet är utfört.

ROT-avdrag är ett preliminärt avdrag då det är en extern myndighet som avgör om det godkänns, skulle skatteverket neka en ansökan är kunden skyldig att betala in den delen till Elergon Elteknik AB i efterhand.

Vid godkänd offert godkänner kunden att Elergon Elteknik AB kan hyra in verktyg som krävs för att utföra arbetet denna kostnad läggs på kunden.

Om arbete bokas via telefon eller mail utan besök kan den uppskattade tiden för arbetsåtgång ändras vid star av arbete då verkligheten kanske inte stämmer med vad som vart beskrivet vid tidsbokning.

Material
Materialkostnad får kunden från Elergon Elteknik AB och vi är inte tvungna att visa ut inköpt pis eller vår påslag.

Vid besök hos kund kan det ibland hända att vi behöver åka iväg för att köpa relevanta material, kostnad för denna tid blir på kundens bekostnad.

ÄTA
Om kunden godkänner ÄTA arbete så blir även arbetskostnaden och materialkostnaden högre. Kunden debiteras löpande för tilläggsarbete per timme. Om offert är godkänd på fast pris så står det specificerat på offerten vad som ingår i fast pris, vid ändring eller extra startar en ÄTA-orde

ÄTA-order kan ske muntligt per sms eller mail mellan kund och Elergon Elteknik AB.

Samtliga tilläggsarbeten förlänger den totala arbetstiden oavsett tilläggets storlek.

Om kunden önskar att slutbesiktning ska utförs av extern firma tillfaller den kostnaden kunden samt att en representant från Elergon Elteknik AB ska närvara vid besiktningen och den kostnaden debiteras av kunden.

Vid besiktningsanmärkning ger ej kund rätt att hålla på mer än 10% av offertvärdet det innebär att 90% ska vara betald innan kundfakturan förfaller.

Om kund avbokar ÄTA arbete kommer Elergon Elteknik AB att debitera 30% av uppskatade materialkostnader samt 2 arbetstimmar för varje elektriker och varje bokad dag.

Betalningsvilkor
Samtliga fakturor skrivs med 15 dagars betalvillkor.

Fakturan ska betalas i den valutan och belopp som är angivet till konto som finns på fakturan.

Om kunden inte har fullgjort betalningen senast förfallodagen har Elergon Elteknik AB rätt till ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader, samt dröjsmålsränta på 8% enligt lag.

Garanti
Ges på två år vid arbete utfört av Elergon Elteknik AB.
Garanti på material ges om materialet införskaffas av Elergon Elteknik AB väljer kunden att införskaffa material på egenhand lämnas ingen garanti på produkterna då Elergon Elteknik AB inte kan stå för kvaliten på vald produkt.

Vid behöv kan Elergon Elteknik AB frångå fackmannamässigt utförande om fastighetens förutsättningar kräver det.

Nöjd kund
Är kunden inte nöjd med arbete är det av stor vikt att ni som kund informera Elergon Elteknik AB detta via info@elergon-elteknik.se med synpunkter på utfört arbete ni som kund vill reklamera.

Elergon Elteknik AB kommer gå igenom arbetet och åtgärda om det finns felaktigheter.

Ångerrätt
Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distansavtal (2005:59).

I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla. Det finns undantag då kan kund ha en dialog med Elergon Elteknik AB om inte projektet har planerats och materialinköp skett kan ångerrätt ske, detta beslutas av Elergon Elteknik AB.

Försäkringar
Elergon Elteknik AB har försäkring.

Tvist
Avgörs av svensk domstol och följer svensk lag. Vid tvister kommer förlorande part stå för juridiska kostnader som uppstod för Elergon Elteknik AB.

Övrigt
Detta dokument är skapat för att minimera tvister och missförstånd mellan kund och Elergon Elteknik AB.

 1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor gäller för avtal mellan kund och Elergon Elteknik AB, org. Nr. 559446-0684.

1.2 Genom godkännande av bokad tid/offert godkänner kunden att dessa allmänna villkor är en del av avtalet. Hänvisning till detta dokument finns på vår hemsida www.elergon-elteknik.se.

1.3 De tjänster som Elergon Elteknik AB erbjuder, och som avtalet kan avse, är elarbeten, VVS-arbeten och byggarbeten.

1.4 Med kund avses i detta fall den fysiska eller juridiska person som köper produkter eller tjänster från Elergon Elteknik AB.

 1. Avgränsning och omfattning

2.1 Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor strider mot tvingande lagstiftning eller mot andra villkor som skriftligen avtalats mellan parterna så gäller inte den bestämmelsen i dessa allmänna villkor.

2.2 Endast personer över 18 år får boka Elergon Elteknik AB:s tjänster.

 1. Avtalstid

3.1 Avtalet anses ingånget när Elergon Elteknik AB skriftligen har fått en bekräftelse av kundens beställning via mejl eller sms. 

3.2 Ingånget avtal är giltigt fr.o.m. dagen för kundens bekräftelse och t.om. att Elergon Elteknik AB:s arbete är utfört och full betalning har inkommit från kunden. Detta avtal upphör att gälla utan särskild uppsägning.

 1. Uppsägning eller frånträdande

 4.1 Parterna äger rätt att säga upp tjänsten under avtalstiden.

4.2 Om uppsägning sker senare än 48 arbetstimmar innan arbetet ska utföras är kunden skyldig att betala Elergon Elteknik AB för 2 timmars arbete per elektriker samt 30% av uppskattat materialpris.

 4.3 Vid uppsägning måste kunden betala för det arbete som redan har utförts till och med dagen för tjänstens upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor eller i enlighet med den offert som kunden har fått. Elergon Elteknik AB:s utförande av tjänsten ska därmed upphöra.

 4.4 Uppsägning av tjänsten ska ske skriftligen till Elergon Elteknik AB.

 1. Uppdragets utförande 

5.1   Elergon Elteknik AB åtar sig att utföra tjänsten fackmannamässigt och i enlighet med de lagar och standarder som vid var tid gäller inom branschen.

5.2   Vid behov kan Elergon Elteknik AB frångå fackmannamässigt utförande om fastighetens förutsättningar kräver det.

5.3   Elergon Elteknik AB har rätt att anlita underleverantörer om behov finns.

5.4   Vid större arbeten där offert skrivits framgår det via offerten vad som ingår i arbetet. 

 1. ÄTA-arbeten

6.1   Om offerten är godkänd på fast pris så står det specificerat på offerten vad som ingår i fast pris. Vid ändring av arbetet eller vid tilläggsarbeten startar en ÄTA-order. En ÄTA-order kan ske muntligt per sms eller mejl mellan kund och Elergon Elteknik AB. Samtliga tilläggsarbeten förlänger den totala arbetstiden oavsett tilläggets storlek. 

6.2   Om kunden beställer ett ÄTA-arbete så blir arbetskostnaderna och materialkostnaderna högre. Kunden debiteras löpande för tilläggsarbetet per timme. 

6.3   Om det under arbetets gång framkommer hinder som skapar ett ÄTA-arbete så måste kunden godkänna detta arbete innan Elergon Elteknik AB kan fortsätta arbeta. Om detta inte sker inom skälig tid har Elergon Elteknik AB rätt att avbryta arbetet och invänta kundens order för mer arbete. 

 1. Pris för utfört arbete

7.1   Elergon Elteknik AB erbjuder fasta priser på sina tjänster. Dessa priser är fastställda utifrån ett flertal faktorer såsom nedlagd tid, komplexitet, sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget beräknas kräva. Priset är exklusive materialkostnader. 

7.2   Om arbetet bokas av kunden via telefon eller mejl utan att Elergon Elteknik AB besöker platsen innan angivande av tidsåtgång och pris så förbehåller sig Elergon Elteknik AB rätten att vid arbetets start justera såväl den uppskattade tiden för arbetet som priset. 

7.3   Om inget fast pris har avtalats mellan parterna tar Elergon Elteknik AB betalt genom timdebitering på löpande räkning.

7.4   När kunden godkänner en offert accepterar kunden att Elergon Elteknik AB kan behöva hyra in de verktyg som krävs för att utföra arbetet och att kostnaden för verktygen debiteras kunden.

7.5   Elergon Elteknik AB tillhandahåller uppgifter om materialkostnader till kunden. Genom att godkänna en offert har kunden även godkänt att Elergon Elteknik AB har ett påslag på materialpriset gentemot leverantörens listpris. Elergon Elteknik AB är inte skyldiga att redovisa sitt inköpspris eller sitt kostnadspåslag för materialet.

7.6   Kunden informeras om kostnad/timme för både inklusive och exklusive ROT. Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Elergon Elteknik AB för att kunna ansöka om ROT-avdrag när arbetet är utfört. ROT-avdrag är ett preliminärt avdrag då det är en extern myndighet som avgör om det godkänns; skulle Skatteverket neka en ansökan om ROT-avdrag är kunden skyldig att i efterhand betala in den delen till Elergon Elteknik AB.

7.7   Om kunden vill omboka eller avboka avtalad tid ska detta göras senast 48 arbetstimmar innan utsatt tid. Om ombokning eller avbokning sker senare än detta debiteras kunden för en timmes arbete.

7.8   För att arbete ska kunna genomföras smidigt och tidseffektivt behöver framkomligheten vara god dagen arbetet utförs, detta ansvar ligger på kunden

 1. Betalningsvillkor

8.1   Företag och föreningar faktureras efter utfört arbete. Privatpersonen kan vid större arbeten få delbetala en faktura. Hur delfaktureringen går till bestäms av Elergon Elteknik AB.

8.2   Kunden godkänner att en kreditupplysning kan komma att göras vid behov.

8.3   Fakturan ska vara betald femton (15) dagar efter slutfört arbete, eller enligt överenskommelse oavsett om kund är privatperson eller juridisk person, oavsett om leveransgodkännande erhållits eller ej.

8.4   Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassoavgifter enligt lag.

 1. Rot avdrag

   Om ni önskar ROT så åtar ni er att förse Elergon Elteknik AB med samtliga uppgifter:

 • Namn på lagfaren ägare av bostaden
 • Personnummer på lagfaren ägare, 10 siffror
 • Lägenhetsnummer, 4 siffror (enligt Skatteverket)
 • Namn på BRF och org. nr.
 • Fastighetsbeteckning
 • Ni måste vara folkbokförd på den adress där arbetet ska utföras på för att kunna nyttja ROT
 1. Slutbesiktning

Om kunden önskar att slutbesiktning ska utförs av en extern firma så tillfaller den kostnaden på kunden. Elergon Elteknik AB har rätt att ha en representant närvarande vid besiktningen; även den kostnaden debiteras av kunden. Vid besiktningsanmärkning har kunden rätt att hålla inne 10 % av det totala offertvärdet, inklusive tilläggskostnaden för eventuella ÄTA-arbeten. Det innebär att 90 % av beloppet ska vara betalt innan kundfakturan förfaller, annars föreligger dröjsmål med betalning.

 1. Kommunikation

Om klienten inte lämnat andra önskemål sker kommunicering via ordinarie e-post eller telefon. Elergon Elteknik AB åtar sig inget ansvar för felaktigheter och skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

 1. Ansvarsbegränsning

12.1 Elergon Elteknik AB ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av informationen relaterad till tjänster som tillhandahålls av kunder till Elergon Elteknik AB. Dessutom är Elergon Elteknik AB inte ansvarigt för förlust eller skada som orsakats av någon annan än Elergon Elteknik AB.

 12.2 Elergon Elteknik AB ansvarar endast för skada som kunden lidit, förutsatt att skadan direkt orsakas av Elergon Elteknik AB fel eller försummelse vid utförandet av uppgiften.

 1. Garanti 

13.1 Garanti för arbete utfört av Elergon Elteknik AB gäller i två (2) år efter slutfört arbete.

13.2 Garanti för material gäller i två (2) år om materialet har valts och införskaffats av Elergon Elteknik AB. Om kunden på egen hand införskaffat material lämnas ingen garanti.

 1. Förfarandet vid klagomål och krav mot Elergon Elteknik AB

Krav som har samband med utförande av de tjänster som Elergon Elteknik AB utför inom ramen för sitt uppdrag ska framställas till Elergon Elteknik AB så snart som kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än vad som är skälig tid efter att kunden blev varse eller borde ha blivit varse om de omständigheter på vilka kravet grundas.

 1. Behandling av personuppgifter

Elergon Elteknik AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som denne behandlar. Elergon Elteknik AB samlar in och behandlar personuppgifter för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar Elergon Elteknik AB och där det är nödvändigt, för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten. I de fall då kunden själv lämnat uppgift om e-postadress och mobiltelefonnummer til Elergon Elteknik AB, så medför detta att kunden samtidigt lämnar ett samtycke till att Elergon Elteknik AB får använda dessa uppgifter, för att under kundförhållandet, tillställa kunden sådan information som är reglerad i författning, eller som annars av Elergon Elteknik AB anses vara väsentlig för kunden. Inhämtade personuppgifter kan komma att behandlas av Elergon Elteknik AB för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Elergon Elteknik AB:s berättigade intresse att kunna utveckla och förbättra produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Fullständig information om konsumentens rättigheter finns publicerad i en GDPR policy på Elergon Elteknik AB:s hemsida

 1. Information vid distansavtal i enlighet med 2 kap. lagen om distansavtal (2005:59)

16.1   Följande information gäller endast fysiska personer som i egenskap av konsument anlitar Elergon Elteknik AB för andra uppdrag än affärsverksamhet.

16.2   Om kunden, som konsument, ångrar sin beställning efter att han eller hon skickat sin beställning måste han eller hon meddela Elergon Elteknik AB via telefon 0723332084 eller via e -post till info@elergon-elteknik.se

16.3   Efter att ha undertecknat avtalet eller bekräftat beställningen digitalt gäller fjorton (14) dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Om en kund som är en konsument ångrar att han eller hon anlitade Elergon Elteknik AB efter att ha skickat en beställning, måste han eller hon meddela Elergon Elteknik AB detta skriftligen inom fjorton (14) dagar efter att ordern undertecknats.

 1. Force Majeure

För det fall Elergon Elteknik AB förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot kunden på grund av omständighet som Elergon Elteknik AB inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, allvarlig smittspridning eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Elergon Elteknik AB:s åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl Elergon Elteknik AB som kunden rätt att säga upp avtalet.

 1. Tvister och tillämplig lag

Tvister med utförande av elektrikertjänst ska avgöras i allmän domstol och med tillämpning av svensk lag.

Vid ny fräsning eller nya hål i väggen måste kund informera ifall det finns en risk att vattenrör går genom väggen. Om information om vatten i väggen eller andra liknande rör ej uppges så bär Elergon Elteknik AB inget ansvar för eventuell skada.

 1. Nöjdkundgaranti

Är du som kund inte nöjd med arbetet så är det viktigt att du kontaktar oss på info@elergon-elteknik.se. Vi kommer då att se till att en av våra medarbetare kollar igenom arbetet och ser om det finns några felaktigheter. Om så är fallet så kommer vi att åtgärda det så snabbt som möjligt.

Strogatan 13, 39232 Kalmar
info@elergon-elteknik.se
Org.nr: 559446-0684
VAT.nr: SE559446068401

Företaget innehar F-skatt, moms och Ansvarsförsäkring.

 

Ring akut